İlanlar

AŞAĞIDA YER ALAN BELİRLİ BAŞLIKLAR DERLEME KİTAP BÖLÜMÜ ÇALIŞMALARI HARİCİDİR. 

*Burada yer alan konu başlıkları, çerçeve konulardır. Çerçeve konuları bağlamında çalışmalarınızı şekillendirebilir, çalışmanızın başlığını güncelleyebilirisiniz.

 

YAZIM KURALLARINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ 


KİTAP 1

HALKBİLİMİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE KÜLTÜREL TURİZM (Editör: Dr. Öğr. Üyesi Samet KILIÇ/Giresun Üniversitesi)

DEADLINE SÜRESİ: 28 ŞUBAT

- Bireylerin Boş Vakitlerini Değerlendirme Tercihleri Üzerine Bir Değerlendirme (DOLDU)

- Kültürün Turizme Sunduğu İçerikler ve Turizmde Kültürün Yeri ve Önemi (DOLDU)

- Yeme İçme Kültürünün Turizmdeki Yeri (DOLDU)

- El Sanatları ve Turizm İlişkisi (DOLDU)

- Ekolojik Turizm ve Kültür (DOLDU)

- Festivallerin Kültürdeki Yeri ve Turizme Katkısı (DOLDU)

- Turizm ile Değişen Toplumsal ve Kültürel Yapı (DOLDU)

- İnanç Turizminin Kültürel Yapısı ve Ülkemizdeki Yansıması (DOLDU)

- Yaylacılık Kültürü ve Turizm İlişkisi 

- Kültürel Turizm ve Müzik İlişkisi

- Covid 19 Pandemi Krizinin Dünya Turizmine Yansımaları (DOLDU)

 

KİTAP 2

HALKBİLİMİ BAĞLAMINDA MEDYA VE İLETİŞİM-I (Editör: Dr. Öğr. Üyesi Samet KILIÇ/Giresun Üniversitesi)

DEADLINE SÜRESİ: 28 ŞUBAT

- Genel Hatlarıyla Kültür ve Medya İlişkisi (DOLDU)

- Gelenek ve İletişim İlişkisi (DOLDU)

- Geleneksel Medya ve Kültür (DOLDU)

- Kültür ve Edebiyat Eserlerinin Medya ve İletişim İşlevleri (DOLDU)

- Kültürel Aktarım ve Medya İlişkisi (DOLDU)

- Geçmişten Günümüze Aile İçi İletişim (DOLDU)

- Yeni Medya Kavramı Üzerinde Değerlendirmeler (DOLDU)

- Kitle İletişim Araçları ve Kültür İlişkileri

- Televizyon İçeriklerinin Kültürel Değişimdeki Rolü

 

KİTAP 3

HALKBİLİMİ BAĞLAMINDA MEDYA VE İLETİŞİM-II (Editör: Dr. Öğr. Üyesi Samet KILIÇ/Giresun Üniversitesi)

DEADLINE SÜRESİ: 28 ŞUBAT

- İnternet, İletişim ve Kültür

- Sosyal Medya’da Kültürün Varlığı (DOLDU)

- İnternet Folkloru Kavramının Çerçeveleri (DOLDU)

- Küresel Kültürün Oluşmasında Medya Etkisi (DOLDU)

- Dijital Medya Platformlarının Gündelik Hayata Etkileri (DOLDU)

- Dijital Oyunlar ve İletişim (DOLDU)

- Radyonun Halk Kültürü İçindeki Yeri (DOLDU)

- Reklamlar ve Tüketim Kültürü (DOLDU)

- Medyada Yansıtılan Yaşam Tarzlarının Kültüre Olan Etkisi (DOLDU)

- Geleneksel Medyada Çocuk Temsilleri (DOLDU)

 

KİTAP 4

HALKBİLİMİ BAĞLAMINDA MEDYA VE İLETİŞİM - III (Editör: Dr. Öğr. Üyesi Samet KILIÇ/Giresun Üniversitesi)

DEADLINE SÜRESİ: 31 MART

- Bir Propaganda Aracı Olarak Televizyon

- Kitle İletişi Üzerine Bir Değerlendirme

- Kitle İletişim Araçlarının Fonksiyonları

- İnternet Ağı ve İletişim

- Çevrimiçi Ortamın İletişimdeki Rolü

- Çok Oyunculu Dijital Oyunların İletişimdeki Rolü

- Sosyal Medya’nın Toplumsal Örgütlerdeki Rolü

- Geleneksel Medya ve Yeni Medya Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi (DOLDU)

- Kültür Endüstrisi ve Medya

- Meddahlık Geleneği ve Medya İlişkisi (DOLDU)

- Yeni Medya Araçlarındaki Reklam Yöntemleri (DOLDU)

 

KİTAP 5

HALKBİLİMİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE EĞLENCE KÜLTÜRÜ (Editör: Dr. Öğr. Üyesi Samet KILIÇ/Giresun Üniversitesi)

DEADLINE SÜRESİ: 31 MART

- Türk Edebiyatında Eğlence Anlayışı

- Türk Kültüründe  Müzik ve Eğlence Anlayışı

- Dijital Toplum ve Eğlence 

- Yerel Eğlence Törenlerinin Kültüre Katkıları

- Köy Seyirlik Oyunlarının Kültürdeki Yeri (DOLDU)

- Türk Kültüründe Düğün Eğlencelerinin Kültürel Altyapısı

- Anadolu'da Eğlence Kültürüne Ait Örnekler (DOLDU)

- Eğlence Törenlerinin Toplumsal Birlikteliğe Katkıları

- Eğlence Kültürü Etrafında Gelişen Sözlü Kültür

- Türkiye’de Yaş Gruplarına Göre Eğlence Anlayışını Üzerine Bir Değerlendirme (DOLDU)

- Türk Kültüründe Müzik ve Eğlence Anlayışı (DOLDU)

 

KİTAP 6

HALKBİLİMİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE YEME-İÇME KÜLTÜRÜ (Editör: Dr. Öğr. Üyesi Samet KILIÇ/Giresun Üniversitesi)

DEADLINE SÜRESİ: 31 MART

- Türk Edebiyatında Yeme- İçme Kültürü Örnekleri Üzerine Bir Değerlendirme

- Türkiye’de Tören Yemekleri ve İçeceklerinin Kültürel Hafızası

- Fast Food Kültürünün Ortaya Çıkışı ve Etkileri (DOLDU)

- Medya ve Beslenme Kültürü İlişkisi (DOLDU)

- Halk Tedavilerinde Kullanılan Yiyecek ve İçecekler (DOLDU)

- Yeme-İçme Kültürü Etrafında Oluşan Halk İnanışları (DOLDU)

- Yeme-İçme Kültürü ve Müzik İlişkisi

- Alkollü İçeceklerin Tüketiminin Kültürdeki Yeri ve Medya Etkisi

- İnançsal Yapıların Yeme- İçme Kültürünün oluşumundaki Rolü 

- Yeme-İçme Kültürünün Oluşumundaki Coğrafya Etkisi (DOLDU)

- Kültürel Turizm ve Müzeler (DOLDU)

- Kütahya Gezeklerinde Yeme-İçme Kültürü (DOLDU)

- Gastronomi Turizmi ve Kültür İlişkisi (DOLDU)

 

KİTAP 7

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI (Dr. Öğr. Üyesi Davut KARAMAN/Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi)

DEADLINE SÜRESİ: 15 NİSAN

-Tüketici Davranışının İşletmeler Açısından Önemi

-Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörler (DOLDU)

-Tüketici Etiği Açısından Tüketici Davranışları (DOLDU)

-Tüketici Davranışı ile İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

-Tüketici Davranışı ve Kuşaklar (DOLDU)

-Tüketici Davranışı ve İlişkisel Pazarlama

-Tüketici Davranışı ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (DOLDU)

-Tüketici Davranışı ve Şikayet Yönetimi (DOLDU)

-Tüketici Davranışı ve Satın Alma / Tavsiye Etme Eğilimi

-Tüketici Davranışı ve Sosyal Medya (DOLDU)

-Tüketici Davranışı ve Dijital Pazarlama

-Tüketici Davranışı ve Yeşil Pazarlama (DOLDU)

-Tüketici Davranışı ve Marka (DOLDU)

-Tüketici Davranışı ve Nöropazarlama (DOLDU)

-Tüketici Davranışı ve E-Ticaret, Online Alışveriş (DOLDU)

 

KİTAP 8

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI II (Dr. Öğr. Üyesi Davut KARAMAN/Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi)

DEADLINE SÜRESİ: 15 NİSAN

-Tüketici Davranışı ve Pazarlama Karması

-Tüketici Davranışı ve Özel (Kampanya) Gün Uygulamaları

-Tüketici Davranışı ve Kültür, Yaşam Tarzı

-Tüketici Davranışı ve Renkler (DOLDU)

-Tüketici Davranışı ve Ağızdan Ağıza Pazarlama

-Tüketici Davranışı ve Halkla İlişkiler

-Tüketici Davranışı ve Hedonik Tüketim (DOLDU)

-Tüketici Davranışı ve Etik (DOLDU)

-Tüketici Davranışı ve Organik Ürün, İyi Tarım Uygulamaları

-Tüketici Davranışı ve Gıda Güvenliği (DOLDU)

-Tüketici Davranışı ve Sosyal Pazarlama

-Tüketici Davranışı ve Deneyim Pazarlaması (DOLDU)

-Tüketici Davranışı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

-Tüketici Davranışı ve Covid-19 (DOLDU)

-Tüketici Davranışı ve Dini Değerler (DOLDU)

 

KİTAP 9

SOSYOLOJİDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR (Doç. Dr. İbrahim Akkaş/Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

DEADLINE SÜRESİ: 31 MART

-Toplumsal Cinsiyet (DOLDU)

-Göç (DOLDU)

-Yaşlılık (DOLDU)

-Engellilik (DOLDU)

-Kimlik

-Küreselleşme

-Toplumsal Hareketler

-Tüketim

-Beden (DOLDU)

-Sağlık (DOLDU)

-Etnisite ve Irk

-Boş Zaman

-Yoksulluk (DOLDU)

-Küreselleşme ve Eğitim (DOLDU)

-Gençlik (DOLDU)

 

KİTAP 10

SOSYOLOJİ (Doç. Dr. İbrahim Akkaş/Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

DEADLINE SÜRESİ: 31 MART

-Sosyoloji

-Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri

-Kültür

-Toplumsal Kurumlar (DOLDU)

-Toplumsal Değişme

-Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlikler

-Küreselleşme

-Modernizm ve Postmodernizm (DOLDU)

-Risk Toplumu 

 

KİTAP 11

YÖNETİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR (Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Çalık/Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

DEADLINE SÜRESİ: 31 MART

-Etkili İletişim ve Önemi

-Duygusal Zeka

-Kariyer Yönetimi

-Zaman Yönetimi

-Bilgi Yönetimi

-Değişim Yönetimi

-Çatışma Yönetimi

-Stres Yönetimi (DOLDU)

-Kriz Yönetimi

-Proje Yönetimi

-Toplam Kalite Yönetimi (DOLDU)

-Personel Güçlendirme

-Performans Değerleme

-Nepotizm (DOLDU)

-Kurumsal Sosyal Sorumluluk

-Covid-19'un İşgören Davranışlarına Etkisi

-Covid-19'un Örgüt Yapılarına Etkisi

-Örgütsel Adalet, Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılık (DOLDU)

 

KİTAP 12

ANNE, BABA VE ÇOCUK İLETİŞİMİ (Fevziye Dolunay Cuğ/Kocaeli Üniversitesi)

DEADLINE SÜRESİ: 31 MART

-Aile İçi İletişimin Önemi

-Gelişim Dönemlerine Göre İhtiyaçlar ve İletişim Yolları

-Aile İçi İletişim

-Dijital İletişim (Teknoloji Çağında İletişim/Teknolojiyi Etkin Kullanmak)

-Zor Durumlar İle Başa Çıkmak

-Ailede Disiplin Anlayışı

-Başarıya Yönlendiren Aile

-İletişimde Oyunun Önemi (Nasıl Oynamalıyız?: Filial Terapi)

-Cinsel Eğitimde İletişim (DOLDU)

-Özel Durumlarda İletişim

-Etkili İletişim Önerileri

-Aile Toplantılarının Amacı ve Önemi

 

KİTAP 13

ULUSLARARASI GÖÇ ÜZERİNE AKADEMİK ÇALIŞMALAR (Dr. Öğr. Üyesi Erkan Arslan/Sivas Cumhuriyet Üniversitesi)

DEADLINE SÜRESİ: 31 MART

- Uluslararası Göçün Güvenlik Ve Terör Boyutu İle Değerlendirilmesi (DOLDU)

- Uluslararası Göçün Emek Piyasası Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi

- Türkiye’de Göç Yönetimi (Merkezi Yönetim Ve Yerel Yönetimler Boyutuyla)

- Sivil Toplum Kuruluşlarının Mülteci/Göçmenlere Yönelik Faaliyetleri Üzerinden Değerlendirilmesi

- Uluslararası Göçün Sağlık, Beslenme Ve Yoksulluk Boyutu İle Değerlendirilmesi

- Uluslararası Göçün Ekonomik Maliyeti Ve Ülke Ekonomilerine Katma Değeri Üzerine Değerlendirmeler

- Uluslararası Göçün Sosyal Medya/ Medya Ve Diğer İletişim Kanalları Üzerinden İşlenmesi Üzerine Değerlendirmeler

- Uluslararası Göçün Konut, Kent, Mekân Boyutuyla Değerlendirilmesi

- Uluslararası Göçün Yabancılaşma, Kültürel Etkileşim Ve Uyum Politikaları Boyutuyla Değerlendirilmesi

- Uluslararası Göç, Siyaset Ve Kamu Politikaları

- Göç Teorileri

- Göçmenlere Yönelik Eğitim ( Yüz Yüze - Uzaktan Eğitim - Yükseköğretim) Politikaları

- Göçmenlere Yönelik Sosyal Hizmetler

- Uluslararası Göç Ana Temalı Diğer Çalışmalar

 

KİTAP 14 

IN THE CONTEXT OF FOLKLORE MEDIA AND COMMUNICATION (Editör: Dr. Öğr. Üyesi Samet KILIÇ/Giresun Üniversitesi)

DEADLINE SÜRESİ: 31 MART

- Mass Media and Communication

- The Concept of New Media

- Development of Traditional Media

- Social Media Studies (DOLDU)

- Internet Network and Communication

- Digital Games and Children

 

KİTAP 15

PANDEMİ SÜRECİNDE İNSAN VE TOPLUM /EDİTÖR: Prof. Dr. Eda Erdoğan, Doç. Dr. Nesrin Tan Akbulut

Türkiye’nin Pandemi Karnesi Değerlendirmeler Analizler

DEADLINE SÜRESİ: 30 NİSAN

- Pandeminin Tanımı  ve bir travma olarak Pandemi

- Dünyada Pandemi Süreci Sosyolojik ve Psikolojik Etkiler

- Türkiye’de Pandemi Süreci Sosyolojik ve Psikolojik Etkiler

- Pandemi sürecinde Toplumsal İlişkiler

- Pandemi sürecinde bireysel ilişkiler

- Pandemi sürecinde Aile Faktörü ve Psikolojik Yansımaları

- Pandemi sürecinde Kısıtlamalar ve toplumsal etkileri

- Pandemi sürecinde kısıtlamalar ve psikolojik etkileri

- Pandemi sürecinde Yaşlı Olmak

- Pandemi sürecinde Genç olmak

- Pandemi sürecinde Çocuk olmak

- Pandemi sürecinde iç içe geçen yaşamlar aile içi iletişimde yaşanan dönüşüm

- Pandemi sürecinde Ekonomi siyasal gelişmeler

 

KİTAP 16

PANDEMİ SÜRECİNDE İNSAN VE TOPLUM II/Editör: Prof. Dr. Eda Erdoğan, Doç. Dr. Nesrin Tan Akbulut

Uzaktan Eğitim ve Medya Değerlendirmesi

DEADLINE SÜRESİ: 30 NİSAN

- Pandemi sürecinde Eğitim

- Açık ve uzaktan Eğitim

- Uzaktan Eğitimin öğrenciye ve öğretmen üzerindeki psikolojik etkileri

- Uzaktan Eğitimin Türkiye Karnesi

- Pandemi sürecinin Medyaya Etkisi Medyada yaşanan Değişim ve Dönüşüm ( Gelenekselden Dijitale )

- Pandemi Sürecinde İzler kitlede yaşanan değişim ve değişim 

- Pandemi Sürecinde Sosyal Medya

- Pandemi Sürecinde Mobil Yaşam ve Mobil uygulamalar 

- Pandemi Dönemi Halkla İlişkiler 

- Pandemi Döneminde Sağlık İletişimi

- Pandemi Döneminde Pazarlama

- Pandemi Döneminde Reklam

- Pandemi Sürecinde Eğitim Zorlukları ve Sorunları (DOLDU)

 

KİTAP 17

DENEYİMSEL TURİZM TÜRLERİ/Editör: Dr. Öğr. Üyesi Songül ÖZER (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Rekreasyon Yönetimi Bölümü) 

DEADLINE SÜRESİ: 5 NİSAN

- Tren Turizmi

- İpekyolu Turizmi

- Edebiyat Turizmi (DOLDU)

- Film Turizmi (DOLDU)

- Botanik Turizmi

- Çiftlik Turizmi

- Api Turizm (DOLDU)

- Agro Turizm (DOLDU)

- Golf Turizmi

- Mağara Turizmi 

- Gastronomi Turizmi (DOLDU)

- Macera Turizmi

- Kumar Turizmi

- Kuş Gözlemciliği ve Turizm

- Hava Sporları ve Turizm

- Sualtı Dalış ve Turizm

- Dağcılık ve Turizm

- Jeoturizm (DOLDU)

- Kültür Turizmi (DOLDU)

 

KİTAP 18

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ FİLOLOJİ ALANLARINDA PANDEMİ KAYNAKLI ZORUNLU UZAKTAN ÖĞRETİM SÜRECİ

DEADLINE SÜRESİ: 5 NİSAN

Uzaktan öğretim sürecinde üniversite tercihlerinde filoloji alanlarına gösterilen rağbet, şehir, üniversite ve bölüm bazında geçmişe kıyasla yaşanan değişikliklere ilişkin çalışmalar;

Uzaktan öğretim sürecinde filoloji öğrencilerinin stres ve kaygılarına ilişkin çalışmalar;

- Uzaktan öğretim sürecinde filoloji öğrencilerinin başarı düzeyini etkileyen olumlu/olumsuz faktörlere ilişkin çalışmalar;

- Filoloji alanlarında yüz yüze eğitim sürecine kıyasla uzaktan öğrenim sürecinde ders sürelerinin bologna müfredatına uygun yürütülebilirliğine ilişkin çalışmalar;

- Filoloji alanlarında uzaktan öğretim süreci çerçevesinde başvurulan etkin ders anlatım metodları ve kaynak kullanımına ilişkin çalışmalar;

- Filoloji alanlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin uzaktan öğretim sürecinde derse katılımına ilişkin çalışmalar;

- Filoloji alanlarında uzaktan öğretim sürecine bağlı olarak görsel/işitsel materyal kullanımına ilişkin çalışmalar;

- Uzaktan öğretim sürecinde filoloji alanlarında öğrenim görmekte olan öğrencinin ilgili dersin öğretim üyesi ile olan iletişim ve etkileşimine ilişkin çalışmalar;

- Uzaktan öğretim sürecinde filoloji alanlarında öğrenim görmekte olan öğrenci ve ilgili dersin / bölümün öğretim üyesi açısından eğitim-öğretimde teknolojik avantaj ve dezavantajlara ilişkin çalışmalar;

- Filoloji alanlarının hazırlık sınıfında uzaktan öğretim sürecinin yüz yüze öğretim sürecine kıyasla öğrenci başarı skalasına yansımalarına ilişkin çalışmalar;

- Uzaktan öğretim sürecinde filoloji alanlarına ilk kez kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencilerinin sürece ve bölüme adaptasyonuna ilişkin çalışmalar;

- Filoloji alanlarında uzaktan öğretim sürecinde yüz yüze öğretim sürecine kıyasla sınav işleyişi (sınav süresi / okuma/yazma/dinleme/ farklı çeviri metotları uygulaması /sözlü sınav uygulaması vs.), kopya girişimi (siber saldırılar, başkasına ödev / proje hazırlatma / aşırma / intihal / çevrimiçi sınav esnasında farklı kopya yöntemlerine başvurma vs), sınav cevaplarını notlandırma aşamasında objektiflik / çevrimiçi sınav sürecinin notlara yansıması vs. konulara ilişkin çalışmalar;

- Filoloji alanlarında uzaktan öğretim sürecinde yüz yüze eğitime (sınıf ortamına) nazaran öğrencilerin konuşma/ dinleme/ yazma / sözlü çeviri gibi pratik gerektiren derslerdeki uyum, başarı ve yabancılaşmasına ilişkin çalışmalar;

- Filoloji alanlarında uzaktan öğretim sürecinde yüz yüze eğitime (sınıf ortamına) nazaran öğrencilerin sesbilgisi / dilbilgisi/ söz dizimi/ mesleki-teknik çeviri vs. derslerindeki başarı düzeyine ilişkin çalışmalar;

- Filoloji alanlarında uzaktan öğretim sürecinde ikinci/üçüncü seçmeli yabancı dil derslerine ilişkin çalışmalar;

- Filoloji alanlarında uzaktan öğretim sürecinde quiz, proje, ödev, araştırma ödevi, sunum, makale yazımı gibi ders içi faaliyetlere katkı sunacak alternatif ders dışı faaliyet arayışlarına ilişkin çalışmalar

 

KİTAP 19

CONTEMPORARY BUSINESS TECHNIQUES/Editors:Prof. Dr. Mustafa Fedai ÇAVUŞ, Asst. Dr. Ayşe GÖKÇEN KAPUSUZ

DEADLINE SÜRESİ: 31 MAYIS

Today’s Busınesses Under The Cover Of Ethıcs And Socıal Responsıbılıty (DOLDU)

- Management – Leadershıp And The Internal Organization (DOLDU)

- Customer-Drıven Marketıng

- Product And Dıstrıbutıon Strategıes

- Trends In E-Commerce (DOLDU)

- Communıcatıon And Communıcatıon Management

- Tıme Management

- Strategıc Decısıon - Decısıon Makıng - Problem Solvıng (DOLDU)

- Busıness Analysıs Technıques

- Project Management

- Technology And Innovatıon Management

- Learnıng And Knowledge Management

- Conflıct And Negotıatıon Management

- Human Resource Management - Polıcıes And Practıces

- Performance Management

- Stress Management

- Industry 4.0 (DOLDU)

 

KİTAP 20

ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ/Editör: Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Bayram ŞEKERLİ/Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

DEADLINE SÜRESİ: 30 NİSAN

Endüstriyel Psikoloji

-İş, İş Yaşamı ve İş Çevresinin Analizi

-Çalışan Seçimi

-Performans Değerlendirme (DOLDU)

-Personel Eğitimi ve Geliştirme

-Endüstriyel Psikoloji ile İlgili Yasal Çerçeve

Örgütsel Psikoloji

-Örgütsel Davranışın Tarihsel Gelişimi

-Örgüt Kültürü

-Örgütlerde İletişim

-Örgütlerde Liderlik

-Örgütlerde Güç ve Politika

-Örgütlerde Grup Davranışları

-Örgütlerde Çalışan Motivasyonu

-Örgütlerde Stres ve İyi Oluş

-Örgütlerde Karar Verme Dinamikleri

-Örgütlerde Çatışma

-Örgütlerde Kişilik Tipleri

-Örgütlerde İş Tatmini

-Örgütsel Bağlılık Davranışları

-Örgütsel Vatandaşlık Davranışları

-Örgütsel Kimlik ve Örgütsel Özdeşleşme

-Örgütsel Sessizlik

-Örgütlerde Teknoloji ile Çalışan Etkileşimi

 

KİTAP 21

ANADOLU COĞRAFYASINDA GÖRÜLEN ARKEOLOJİK, SANATSAL ve KÜLTÜREL FAALİYETLER

DEADLINE SÜRESİ: 10 NİSAN

-Anadolu’da Türk- İslam dönemine ait taşınmaz kültür varlıklarına ait plan şemaları, kullanılan malzeme ve uygulanan tekniklere yönelik çalışmalar.

-Anadolu Türk -İslam dönemi yapılarında görülen etkileşim unsurları ve bunların mimariye yansımasına ilişkin çalışmalar. (DOLDU)

-Anadolu Türk-İslam dönemi mimari yapılarında görülen süsleme programına yönelik çalışmalar.

-Türkiye’deki müzelerde bulunan Anadolu Türk-İslam dönemine ait el sanatı ürünlerine ilişkin çalışmalar.

-Anadolu’da görülen Türk-İslam dönemine ait ölü gömme gelenekleri (mezar yapıları, mezar taşları vs).

-Anadolu’da Türk-İslam dönemine ait halk plastik sanatlarına yönelik çalışmalar.

-Anadolu’da görülen Türk-İslam dönemine ait; minyatür, hat sanatı, resim sanatı, tezhip, ebru sanatı ve her türlü çağdaş resim uygulamasına ilişkin çalışmalar.

-Anadolu Hristiyan sanatı kapsamında ele alınabilecek olan askeri ve sivil mimari örnekleri ile ilgili çalışmalar.

-Anadolu Hristiyan dini mimarisinde görülen yapılara ait plan şemaları, kullanılan malzeme ve uygulanan tekniklere ilişkin çalışmalar.

-Anadolu coğrafyasında bulunan Hristiyanlık inancına ait kilise geleneği çerçevesinde şekillenen ayin ve törenlere uygun litürjik uygulamalar ve objelere yönelik çalışmalar.

-Anadolu Hristiyan dini mimarisinde görülen etkileşim unsurlarına ilişkin çalışmalar.

-Anadolu Hristiyan dini mimarisinde görülen süsleme programına yönelik çalışmalar.

-Anadolu’da görülen Hristiyan inancına ait ölü gömme gelenekleri (mezarlar yapıları, mezar taşları vs).

-Türkiye’deki müzelerde bulunan Anadolu Hristiyan kültürüne göre şekillenmiş olan el sanatı ürünlerine ilişkin çalışmalar.

-Anadolu’da Orta Çağ ve sonrasına ait kültürlere yönelik yapılmış olan arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılmış taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin çalışmalar.

-Anadolu’da Orta Çağ ve sonrasına ait kültürlere yönelik gerçekleştirilmiş yüzey araştırmalarında tespit edilmiş olan taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin çalışmalar.

-Anadolu’da gerçekleştirilmiş olan arkeolojik faaliyetler sonucunda gün yüzüne çıkarılmış yapılar (Antik kentler ve bu kentlere ait mimari kalıntılar vb).

-Anadolu coğrafyasında bulunan kültürlere ait arkeolojik kazılar neticesinde ulaşılmış olan buluntular (takılar, savaş aletleri vb).

-Anadolu’daki antik medeniyetlere ait yazınsal faaliyetler (antik metinler). (DOLDU)

 

KİTAP 22

YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) VE ÜLKE DENEYİMLERİ/Editörler:Dr. Huriye İrem KALAYCI KIRLIOĞLU-Dr. Mehmet KIRLIOĞLU

DEADLINE SÜRESİ: 15 HAZİRAN

-Yeni Koronavirüs (Covid-19) ve Amerika Birleşik Devletleri (DOLDU)

-Yeni Koronavirüs (Covid-19) ve Çin Halk Cumhuriyeti

-Yeni Koronavirüs (Covid-19) ve Japonya

-Yeni Koronavirüs (Covid-19) ve Almanya

-Yeni Koronavirüs (Covid-19) ve Hindistan

-Yeni Koronavirüs (Covid-19) ve Birleşik Krallık

-Yeni Koronavirüs (Covid-19) ve Fransa

-Yeni Koronavirüs (Covid-19) ve İtalya

-Yeni Koronavirüs (Covid-19) ve Brezilya

-Yeni Koronavirüs (Covid-19) ve Kanada

-Yeni Koronavirüs (Covid-19) ve Rusya

-Yeni Koronavirüs (Covid-19) ve Güney Kore

-Yeni Koronavirüs (Covid-19) ve İspanya

-Yeni Koronavirüs (Covid-19) ve Avustralya

-Yeni Koronavirüs (Covid-19) ve Meksika

-Yeni Koronavirüs (Covid-19) ve Türkiye

-Yeni Koronavirüs (Covid-19) ve Küba

-Yeni Koronavirüs (Covid-19) ve İran

 

 

KİTAP 23

İNSAN BESLENMESİNİN İLKELERİ

DEADLINE SÜRESİ: 31 MAYIS

-İnsan Beslenmesine Giriş

-Genetik

-Beslenme

-Beslenme Epidemiyolojisi

-Temel Besinler

-Su ve Elementler

-Sindirim

-Özel Beslenme Gereksinimleri

-Diyet

-Beslenme Hastalıkları

 

KİTAP 24

MODERN DÖNEM VERİ STRATEJİSİ

DEADLINE SÜRESİ: 31 MAYIS

-Büyük Veri ve Veri Yönetimi

-Veri Stratejisi

-Veri Stratejisinin Kullanımı

-Veri Yönetimi

-Veri Mimarisi

-Veri Kalitesi

-Veri Analizi

-Veri Gizliliği

-Veri Güvenliği

-Meta Veriler

 

KİTAP 25

ÖZEL EĞİTİMİN ÜLKELER VE BÖLGELER ANLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

DEADLINE SÜRESİ: 31 MAYIS

-Özel Eğitimde Yeni Fikirler

-Özel Eğitime Ayrılan Finansmanlar

-Özel Eğitim İhtiyaçları

-Özel Eğitim ve Hukuka Yansımaları

-ABD’de Özel Eğitim

-Rusya’da Özel Eğitim

-Kanada’da Özel Eğitim

-Afrika Bölgesi Ülkelerinde Özel Eğitim

-Avrupa Bölgesi Ülkelerinde Özel Eğitim

-Türkiye’de Özel Eğitim

-Türkiye’de Özel Eğitimin Geleceği

 

KİTAP 26

ÜSTÜN ZEKALILAR VE YETENEK

DEADLINE SÜRESİ: 31 MAYIS

-Üstün Zekalılık Kavramının Tarihçesi

-Üstün Zekalılığın Yeteneğe Yansıması

-Yeteneğindeki Gelişimi

-Üstün Zekalılık İle İlgili Sorunlar

-Üstün Zekalıların Tanılanması

-Yaratıcılık ve Yetenek

-Okul Temelli Üstün Zekalılık Anlayışı

-Devlet Okullarının Yaratıcılık ve Yetenekteki Rolü

-Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocukların Eğitimi

-Üstün Zekalı, Yetenekli Ergenlerin ve Gençlerin Eğitimi

-Bilişsel Yetenek ve Kişilik

-Sanatsal Anlamda Seçkin Yetenekliler

-Üstün Zekalılık ve Yetenek Kavramları

-21.Yüzyılda Üstün Zeka ve Yetenek Kavramı

-Yetenek, Eğitim ve Yaratıcılık

 

KİTAP 27

OTİZM NEDİR?

DEADLINE SÜRESİ: 31 MAYIS

-Otizmde Genel Bir Bakış

-Otizmin Tarihçesi

-Otizmin Tanılanması

-Otistik Kişiler Kelimeleri Nasıl Anlar?

-Otistik Kişiler Nasıl Davranır?

-Otistik Kişiler Mekanı Nasıl Algılar?

-Otistik Kişiler Dünyayı Nasıl Algılıyor?

-Otistik Kişiler Nasıl Hisseder?

-Otistik Kişiler ve Benlik

-Otizmin Geleceği

 

KİTAP 28

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU VE SOSYAL BECERİLER

DEADLINE SÜRESİ: 31 MAYIS

-Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir?

-OSB ve Sosyal Beceriler

-Otizmin Doğasını Anlamak

-Kaygı ve Depresyondan Kaçış

-OSB ve Arkadaşlık

-OSB ve İlişkiler

-Kanıta Dayalı Müdaheleler

-Sosyal Beceri Eğitimi

-OSB’li Bireylere Etkin Model Yaklaşımlar

-Otizmli Öğrenciler ve Eğitim

-OSB ve Aile İçi İletişim

-Davranış Becerisi Eğitimleri ve Sosyal Beceriler

-OSB’nin Tanısı ve Gelecek Öngörüleri

 

KİTAP 29

VERİTABANI HUKUKU

DEADLINE SÜRESİ: 31 MAYIS

-Bilgi Mülkiyeti ve Koruma

-Telif Hakkı, Erişim ve Bilgi Toplumu

-Telif Hakkı Yasası

-Veritabanlarının Korunması

-Veritabanı Koruması Deneyimleri

-Veritabanı Endüstrisi

-Yasal Süreçler ve Korunabilirlik

-Dünyada Veritabanı Hukuku

 

KİTAP 30

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, GLOBAL HALK SAĞLIĞI VE YAŞAM

-Küresel Isınma

-Küresel Isınmanın Gezegen Yaşamına Etkileri

-Küresel Isınmanın İnsan Sağlığına Etkileri ve Değerlendirilmesi

-Yükselen Sıcaklıklar ve Değişen Tabiat

-İklim ve Temiz Hava Kalitesi

-Bölgesel İklim Değişikliği Sonuçları

-İklim Değişikliği ve Toplumsal Etkileri

-İklim Değişikliği ve Üretim, Tarımsal Faaliyetler

-Sağlık ve İklim

-Ülkeler Bağlamında İklim Değişikliği ve Halk Sağlığı

-İklim Değişikliğinin Etkilediği Canlı Türleri

-İklim Değişikliği ve Çölleşme Riski

-İklim Değişikliği ve Halk Sağlığı Araştırmaları

-İklim ve Küresel Isınma Nasıl Önlenir?

-Ülkelerin İklim Değişikliği ve Küresel Isınma Politikaları

-Ne Yapılmalı?

 

KİTAP 31

ROBOTİK BİLİMİ VE YAPAY ZEKÂ

DEADLINE SÜRESİ: 31 MAYIS

-Robotik Bilimine Genel Bir Bakış

-Yapay Zekanın Temelleri

-Yapay Zeka Geleceği ve Öngörüleri

-Bilinç Nedir ve Ne İşe Yarar?

-Doğal ve Yapay Bilişsel Sistemler

-Yapay Zeka ve Robotik Bilimi İlişkisi

-İnsanların Makineler Tarafından Değerlendirilmesi

-Son Teknoloji ve Yapay Zeka Neyi Vaadediyor?

-Yapay Zeka Dünyayı Kurtarabilir mi?

-Robotlar ve Dünyamız

-Yapay Zeka Felsefesi ve Hukuku: Güncel Durum

-İnsan ve Robot Etkileşimi: Gelecekte Bizi Ne Bekliyor?

-Yapay Zekanın Kamu Yararına Kullanımı

-Yapay Zeka ve Robotların Dünyaya Hükmedişi: Bir Post-apokaliptik Bilim Kurgu Yaklaşımı

 

KİTAP 32

21.YÜZYILDA EĞİTİM SOSYOLOJİSİ YAKLAŞIMLARI

DEADLINE SÜRESİ: 31 MAYIS

-Aile ve Eğitim

-Eğitim Kurumları ve Topluluklar

-Eşitsizlik ve Eşit Haklar

-Cinsiyet ve Irksal Tabanlı Sorunlar

-Ülkeler ve Bölgelerde Eğitim Hakları

-Üniversite ve Yükseköğrenim

-Okul Tercihi ve Öğrenme Fırsatları

-Öğrenme Kalitesi

-Öğretici Kalitesi ve Müfredat

-Sosyal Ağlar ve Eğitim

-Öğretme Yaklaşımları

-Uzaktan Eğitim ve Pandemi Süreci

-Yüksek Öğrenimin Geleceği

-Devlet Okullarında Hesap Verilebilirlik

-Eğitim Gelişimine Deneysel Kanıtlar

-Bölgesel Başarılar

-Eğitimde Araştırma

-Eğitimin Pandemi Kaynaklı Aksaması ve Uzun Vadeli Gelecek Sonuçları

 

KİTAP 33

DEZENFORMASYON ÇAĞI:Yeni ve Geleneksel Medyada Dezenformasyon/Editör: Dr. Öğr. Üyesi Selman Selim AKYÜZ/Selçuk Üniversitesi,İletişim Fakültesi

DEADLINE SÜRESİ: 15 NİSAN

-Geleneksel medyada dezenformasyon

-Sosyal medya ve dezenformasyon

-Siyasi Kutuplaşma ve dezenformasyon

-Dijital dezenformasyon yöntemleri

-Sinema ve dezenformasyon

-Haber ve dezenformasyon

-Televizyon dizileri ve dezenformasyon (DOLDU)

-Siyasal iletişim ve dezenformasyon

-İdeolojik haber medyasında dezenformasyon

-Dezenformasyon ve toplumsal hareketler (DOLDU)

-Sosyal medya, platformlar ve dezenformasyon (DOLDU)

-Siyasetin dezenformasyon aracı olarak sosyal medya

-Dezenformasyon ve kitle üzerinde etkileri

-Dezenformasyonla mücadele uygulamaları

-Ekonomik rekabet aracı olarak dezenformasyon

-Komplo teorileri ve dezenformasyon

-Dezenformasyon ve Mizenformasyon

Not: Yeni bölüm önerileri alınabilir. Mevcut bölümlerin çerçevesine bağlı kalmak kaydıyla çalışma başlıkları değişebilir.

 

KİTAP 34

KARŞILAŞTIRMALI HUKUK VE TARİHSEL GELENEK

-Karşılaştırmalı Hukuka Giriş

-Hukukun Sınırları ve Genişlemesinde Karşılaştırmalı Hukukun Etkisi

-Karşılaştırmalı Hukukun Dönemsel Analizi ve Erken Dönem

-Modern Karşılaştırmalı Hukuk

-Karşılaştırmalı Hukukta Metodoloji ve Diğer Sorunlar

-Hukuk Gelenekleri ve Kültürleri

-Roma ve Ortaçağ Hukuk Bilimi

-Roma ve Ortaçağ Hukuk Biliminin Medeni Hukuk’a Yansımaları

 

KİTAP 35

SİYASAL İLETİŞİME GENEL BAKIŞ

-Siyasal İletişim

-Doğru Siyasal İletişim

-Seçmenler ve Oylama Modelleri

-Parti ve Siyasal İletişimin İkna Gücü

-Kampanyalar

-Seçim ve Seçim Bölgesi Kampanya Faaliyetleri

-Basın ve Habercilik

-Propagandanın Seçmenler Üzerinde Etkileri

-Siyasal İletişim ve Demokratik Siyaset

 

Bölüm gönderimi ve irtibat için: bilgi@egitimyayinevi.com ve 0 535 930 42 00, 0533 151 50 42

 

Kapat