Yazım Kuralları

EĞİTİM YAYINEVİ KİTAP BÖLÜMÜ YAZIM KURALLARI

  • Bölümler MS Word 2007 veya üstü bir sürümde hazırlanarak gönderilmelidir. Kaynakça dâhil olmak üzere 10-25 sayfa arası olmalıdır. Ek bulunduğu durumda editör kurulunun kararıyla bu sınır arttırılabilir.
  • Sayfa yapısı özel boyutta MS Word programında, Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto, 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenar boşlukları 2,5 cm olmalıdır. Sayfa numarası verilmemelidir. Metin blok iki yana yaslı, satırbaşı verilmeden ve paragraflar arasında satır boşluğu bırakılmadan, otomatik olarak 6 nk boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır. Çalışmada dipnotlar Times New Roman, tek satır aralığında, 0 nk paragraf aralığında ve 10 punto ile yazılmalıdır. Çalışmada 5 satırı geçen doğrudan alıntılar sağ ve sol taraflardan 1,5 cm içeride, tek satır aralığıyla ve 10 punto ile yazılmalıdır.

  • Bölüm başlığı, içerikle uyumlu, içeriği en iyi ifade eden bir başlık olmalı ve 12 kelimeyi geçmemelidir. Başlık kalın, 14 punto büyüklüğünde olmalı ve tüm harfler büyük olacak şekilde sayfa ortalanarak yazılmalıdır.
  • Yazar adı başlığın altında ilk harfleri büyük diğer harfler küçük, yazar soyadı tamamı büyük şekilde yazılmalıdır. Yazar adı sağa yaslı olarak yazılmalıdır. Yazar adına iliştirilen dipnotla ( * ) unvan, kurum adı, ORCID bilgisi, e-posta adresi belirtilmelidir.
  • Bir sempozyum, kongre vb. etkinliklerde sunulmuş ancak yayımlanmamış olan çalışmalar etkinliğin adı, yeri ve tarihi belirtilerek dergi editör kurulu kararı ile yayımlanabilir.
  • Bir araştırma kurumu veya fonu tarafından desteklenen çalışmalarda desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası dipnotta verilmelidir.
  • Bölüm; giriş, gelişme ve sonuç bölümleri olacak şekilde hazırlanmalıdır. Alt başlıklar ve ikinci derece başlıklar 12 punto, kalın, sözcüklerin ilk harfleri büyük olarak düzenlenmelidir. “Giriş” ve “Sonuç” başlıkları hariç alt başlıklar konuya uygun şekilde numaralandırılabilir.
  • Çalışma, dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Kitap bölümünde noktalama işaretlerinin kullanımında, kelime ve kısaltmaların yazımında Türk Dil Kurumu resmi internet sitesinde yer alan yazım kuralları esas alınmalı, açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmeli, amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmemelidir. Bölümün hazırlanmasında geçerli bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir.
  • Tablo, şekillerin numarası ve başlığı; görsellerin ise numarası ve açıklaması bulunmalıdır. Ayrıca tablo/şekiller siyah beyaz baskıya uygun hazırlanmalıdır. Kaynak gösterilmesi gerekiyorsa tablonun altında, metin içi kaynak gösterme formatında yazılmalıdır.
  • Kaynak gösterme, APA (American Psychological Association) Style 6-7 th Edition’dır. Örnekler aşağıda verilmiştir.

 A. Metin İçi Atıflar

1. Metin içinde atıflar iki şekilde yapılır:

Kapferer (1992: 50), kimi zaman bir mitosun gerçeklik içine yerleştirilerek dolaşıma girdiğini ve farklı zamanlarda ortaya çıkan söylentilerin de şekilde yol aldığını belirtir.

veya

“Bu açıdan baktığımızda besin, sosyal sınıfı, etnisiteyi ve diğer şeyleri işaretler; yiyecek etkileşimi, aileleri, ağları, arkadaşlık gruplarını, dinleri ve sanal olarak sosyal kurumsallaşmış grupları tanımlar” (Anderson, 2014: 125).

2. İki yazarlı yayına atıfta her iki yazarın soyadı verilir:

“Masallar, insanların dünyayı anlamlandırmaya başladığı çocukluk döneminde fantastik ve sihirli dünyasıyla onları kucaklayan, düş ile gerçeğin iç içe geçtiği anlatmalardır” (Özcan ve Bahadur, 2020: 271).

3. Üç veya daha fazla yazarlı eserlere atıf yapmak için ilk yazarın soyadından sonra diğer yazarların soyadlarını kullanmak yerine “vd.” ifadesi kullanılır:

Günümüzde internet ve bilgisayarla birlikte dijital ortamda bireyin geleneksel kimliğini üretim şekilleri değişmiş ve modern birey bununla ilgili yeni yollar geliştirmeye başlamıştır (Aresta vd., 2015: 72).

veya

Aresta ve diğerlerine göre (2015: 72) günümüzde internet ve bilgisayarla birlikte dijital ortamda bireyin geleneksel kimliğini üretim şekilleri değişmiş ve modern birey bununla ilgili yeni yollar geliştirmeye başlamıştır.

4. Birinci kaynak görülmeden atıf yapılacaksa aktaran ifadesinin kısaltması (akt.) kullanılır. Her iki kaynak gösterilir:

“Yaratıcı sınıf üyeleri, işçi sınıfı gibi bedenleriyle değil, zihinleriyle çalışır. Onların tercihleri kitlelerin yönelimlerinde doğrudan etki yaratır” (Florida, 2002: 35-37’den akt. Koçak, 2020: 26).

5. Blok alıntılar 1.5 cm içeriden, 11 punto (Times New Roman) büyüklüğünde ve tek satır aralığıyla yazılır.

6. Metin içinde internet bağlantıları sırasıyla numara verilerek gösterilir: (URL-1). “Kaynakça”da URL bağlantısı ve içeriğe erişim tarihi verilmelidir.

7. Kaynak kişiler metin içinde (KK-1) şeklinde gösterilmelidir. “Kaynakça”da kaynak kişi bilgileri; “Ad-Soyad, Cinsiyet, Doğum Yılı veya Yaşı, Doğum Yeri (İkamet Yeri), Meslek, Öğrenim Durumu, Görüşme Tarihi” sırasıyla verilmelidir. Kaynak kişilerin ad ve soyadları rızaları yoksa kodlanarak yazılabilir.

B. Kaynakça Yazımı

1. Türkçe Kitap:

GÜNGÖR, Erol (2010). Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik. İstanbul: Ötüken Neşriyat.

2. Çeviri Kitap:

ONG, Walter J. (2018). Sözlü ve Yazılı Kültür-Sözün Teknolojileşmesi. (çev. Sema Postacıoğlu Banon). İstanbul: Metis Yayınları.

3. Kitap Bölümü:

KÜÇÜKBASMACI, Gülten (2019). "Uryan Geldik Uryan Gideriz: Menakıpnamelere Göre Fakirlik", Fakirlik. (ed. Emine Gürsoy Naskali). İstanbul: Litera Kitap.

4. Makale:

FİDAN, Süleyman (2011). "Türk Kültüründe Askeri Giyim Kuşam ve Asker Modası", Milli Folklor, C. 23, S. 92, s. 95-105.

5. Çift Yazarlı Makale:

SEZER, Abdulbasit ve Hatice Kübra Uygur (2016). “Mungan'ın Dumrul ile Azrail Hikayesine Halkbilimsel Bakış”, NWSA. C. 1, S. 2, s. 73-78.

6. Üç ve Daha Fazla Yazarlı Makale:

CENGİZ, Alim Koray vd. (2016). “It Is Not Just An Egg: Play, Influence And Power Among Arab Communıtıes In Samandağ Hatay”, ASOS Journal, C. 4, S. 29, s. 295-313.

7. Çeviri Makale:

TREPAVLOV, Vadim V. (2018). “Yakut Destan Kahramanının Sosyal Statüsü”, (çev. Ali Osman ABDURREZZAK), Gazi Türkiyat, S. 22, s. 247-261.

8. Bildiri:

UYGUR, Hatice Kübra (2016). “Necati Cumalının Yenilmeyen Hikâyesinin Geleneksel Deve Güreşleri Açısından Değerlendirilmesi”, 1.Uluslararası Selçuk-Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu. İzmir, C.1, s. 410-432.

9. Tezler:

KILIÇ, Samet (2018). “Fındık Veresiye Filmi Bağlamında Yaşayan Kültürel Mirasın Aktarımı ve Medya İlişkisi”. Doktora Tezi. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

10. İnternet Kaynağı:

URL-1: www.turkhalkbilimi.org (E.T.: 15.9.2018).

11. Görsel-İşitsel Kaynak:

Ozanın Kopuzundan Âşığın Sazına (1990). Televizyon Programı, 14 Bölüm. Yönetmen: Sadık Yalsızuçanlar, TRT Arşiv No: 06 BA 2684.

GÖNLÜM, Özay (2004). Arşiv Kayıtları 1-2. İstanbul: Kalan Müzik.

SINAV, Osman (yön.) (2009). Sakarya-Fırat. Televizyon Dizisi. Sinegraf Yapım

12. Sözlü Kaynak:

KK-1: Ahmet Ay, Erkek, 75, Sivas, Çiftçi, Üç Yıllık İlkokul, 02.02.2020.

KK-2: C. S., Kadın, 1975, Bursa, Ev Hanımı, Lise, 05.01.2018.

Kapat