Sonucu Daralt
Etiketler
(x)İşletme-Ekonomi-Finans
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 100 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sürecini hızlandırabilmesi, halkının refahını arttırabilmesi ve gelişmiş bir ülke olabilmesi için üretim hacmini ve milli gelirini arttırabilmesi gerekmektedir. Ülkelerin, üretimlerini ve milli gelirlerini arttırabilmesi için kullandıkları en önemli önemli araçların başında ise dış ticaret gelmektedir. Küreselleşmenin hız kazanması ve ülkeler arasındaki sınırların kalkmaya başlaması, ülkelerin dış ticarete verdikleri önemin artmasına sebep olmuştur. Türkiye, 24 Ocak 1980 y
İnsanlık tarihi ile kalkınma mücadelesinin aynı anda başladığı söylenmesine rağmen, kalkınmanın bir disiplin olarak ortaya çıkışı İkinci Dünya Savaşına dayanmaktadır. Savaşın bitmesi ile birlikte yeni kurulan ülkelerin uyguladıkları iktisadi politikalar, kalkınmaya verilen önemin artmasına yol açmıştır. Kalkınma, katma değerin yüksek olduğu malların ve hizmetlerin üretilecek şekilde ülkeye ait üretim yapısının yeniden düzenlenmesi şeklinde tanımlanabilir. Tüm ülkeler için önemli ekonomi politikalarının başı
Mustafa Yıldırım is an assistant professor of economics at İzmir Kâtip Çelebi University. After obtaining his B.S. in electrical and electronics engineering from the Middle East Technical University, he pursued his studies in economics. He holds an M.A. and a Ph.D. in this field from Sabancı University and the Stockholm School of Economics, respectively. Beginning with his Ph.D. thesis entitled Incentives in Contests, his research has been primarily on contest theory to shed light on real-life competitive s
1989 yılında İstanbul’da doğdu. Lise öğrenimini İstanbul Zehra Mustafa Dalgıç TML Muhasebe bölümünde tamamladıktan sonra öğrenimine devam ettiği Gazi Üniversitesi Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği bölümünü birincilikle bitirdi. Lisans öğrenimi sırasında açıktan başladığı Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünü de başarı ile tamamladı. 2014 yılında yüksek lisans öğrenimi sırasında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Muhasebe- Finansman ABD’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. Kütahya Dumlupın
Geçmişe bakıldığı zaman günümüze kadar üç sanayi devriminin gerçekleştiği sonucuna ulaşılmaktadır. Birinci sanayi devriminin en büyük özelliği buharlı makinelerin icadı ve buhar sisteminin kullanılmasıdır. Bu dönemde su ve buhar gücünün etkisiyle mekanik üretim sistemleri ortaya çıkmıştır. İkinci sanayi devriminde petrolün yaygın bir şekilde kullanılması, elektrik gücü ile seri üretime başlanması ve sanayide “üretim bandı sisteminin” kullanılmaya başlaması ile üretimde verimlilik artmıştır. Üçüncü sanayi de
Bilgi Plan ve Rapor (BPR) bir sistemin ifadesidir. Bu kavramlar ayrı ayrı düşünüldüğü zaman BPR sisteminin amacına hizmet etmemektedir. Fakat üçünü bir arada bir sistem halinde düşündüğümüz zaman önemi ortaya çıkmaktadır. En sade şekilde baktığımızda; bilgi ile hazırlık, plan ile uygulama ve rapor ile değerlendirme anlaşılır. İnsanlar yaşamlarının her aşamasında bilgi plan ve rapor’u bilerek veya bilmeyerek kullanmaktadırlar. Günümüzde örgütlerin daha karmaşık bir yapıya bürünmesi nedeniyle daha fazla bilg
Herhangi bir kuruluşun geçmişi veya geleceği ile ilgili düşünce yığınını oluşturan; bu kuruluşların en belirgin ve en ayırt edici fonksiyonu olarak kabul edilen yönetim kavramı, insanoğlu var olduğundan beri düşüncede ve pratikte gelişerek günümüze kadar süregelmiştir. Bu süreçte aklın, toplumun etkisiyle oluşan bir ürünü olarak kabul edilen yönetim ile organizasyon kavramları birlikte ele alınıp sentezlenerek bilimin, hayatın ve gelişmenin taşıyıcısı olarak ve değişime ayak uydurarak örgütlerdeki kilit rol
Dünya üzerinde çoğu ülkede olduğu gibi ülkemizde de ekonominin yapı taşını KOBİ’ler oluşturmaktadır. Ülkemizde toplam işletmelerin %99’dan, istihdamın %76’dan fazlasını oluşturan KOBİ’ler ekonomik ve sosyal kalkınmada çok önemli roller üstlenmektedirler. Mayıs 2009’da yenilenen KOSGEB Kuruluş Kanunu ile beraber imalat sektörü dışında hizmet ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lere de destek vermeye başlayan KOSGEB, ülkemizde KOBİ’lerden sorumlu ulusal bir kuruluş özelliğine kavuşmuştur. Genişley
Turizm endüstrisi evrensel bir olgudur. Her yaştan ve milliyetten insanlar her yıl turizm kapsamında dünya üzerinde farklı destinasyonlara seyahat etmektedir. İnsanları seyahat etmeye iten faktörler nasıl birbirinden farklı ise, turistlerin deneyim kazanmak için seyahat ettikleri destinasyonlardan beklentileri de farklıdır. Bazı turistler deniz, kum, güneş üçlüsü (turizm teslisi) için seyahat ederken, bazı turistler kültür amaçlı seyahat edebilmektedir. Buradaki önemli olan nokta destinasyonların birbirinde
Bu kitap, sağlık sektöründe örgütsel bağlılık konusunu derinlemesine incelemek ve bu alanda araştırma yapmak isteyenlere ve uygulayıcılara yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Kitap beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, örgütlerde bağlılık konusu teorik çerçevede incelenmiş, tanımı, önemi kuramları ve boyutları ortaya konulmuştur. İkinci bölümde sağlık sektöründe örgütsel bağlılık kavramı ve sağlık çalışanlarının sosyo-demografik özelliklerine göre örgütsel bağlılık düzeylerinin değerlendirilmesi ya
Ne iş yapıyorsanız yapın, işinizi sevmeniz ve aşkla yapmanız, başarılı olabilmeniz için kilit bir rol oynamaktadır. Martin Luther King' in de ifade ettiği gibi" Eğer sizden sokakları süpürmeniz istenirse, Michelangelo'nun resim yaptığı, Beethoven'ın beste yaptığı veya Shakespeare'nin şiir yazdığı gibi süpürün. O kadar güzel süpürün ki gökteki ve yerde ki herkes durup 'Burada işini çok iyi yapan dünyanın en iyi çöpçüsü yaşıyormuş' desin." Bu kitapta işini sevip aşkla yaparak işinin duayeni haline gelmiş işle
Günümüz finans piyasaları, yatırımcıların geri ödeme koşuluyla kendilerine ait olmayan fonlar ile yatırım yapabildikleri, birçok kuruluşun başarısızlık hakkının bulunamayacağı kadar büyük işler yaptığı ve meydana gelebilecek bir sorunun herkesin sorunu olarak karşımıza çıkabildiği yerler olarak görülmektedir. Derecelendirme faaliyetinin amacı başlangıçta piyasadaki bilgi asimetrisi sorununu azaltmak iken zamanla faaliyet alanında genişleme meydana gelmiş derecelendirme faaliyetleri menkul kıymet piyasaları
Elinizde tuttuğunuz bu kitabın temel amacı, denge döviz kuru çeşitleri ve denge döviz kuru hesaplamaları konusunda süregelen tartışmalara yapısal kırılmalı panel testi yardımı ile yeni bir boyut kazandırmaktır. Denge döviz kurundan sapmayı Türkiye ve BRICS ülkeleri 1995-2005 yılları için inceleyip sapmanın ekonomik performans üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Denge düzeyinin hesaplanmasında uzun vade denge kuru ifade eden Davranışsal Denge Döviz Kuru (BEER) modelinden yararlanılmıştır. Denge döviz kuru öze
2012 yılında Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş.’ni ve buna bağlı olarak TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman Ofisi’ni kurduğumuz süreçte çok sayıda konferans verdik. Hep şunu söyledim muhataplarıma; ülkemizin Ar-Ge ve yenilikçilik sorunu aslında biraz da kültürel bakış açımızla ilgilidir. “Eski köye yeni adet getirme” ve “başımıza icat çıkarma” gibi diskurlarla büyüyen bizlerin kesinlikle bir paradigma değişikliğine giderek zihinsel kodlarımızı güncellemeyi; böylece icat çıkarmayı ve yeni şeyler söylemeyi öğrenme
Yaşadığımız dünyayı pazarlama açısından ele aldığımızda küresel köy değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu küresel köy işletmeler açısından yeni pazarlara erişmek, mevcut pazarları korumak ve pazar paylarını arttırmak, rekabet üstünlüğü sağlamak ve sürdürülebilir kılmak, pazarlama strateji ve politikaları oluşturmak, yeni ürünler geliştirebilmek, farklı fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtım stratejileri geliştirebilmek ve tüm bu stratejilerdeki rekabet gücümüzü sürdürebilir kılmak adına pazarlama araştırmalarının
Akıllı İşletme Reçeteleri, dijital çağda bize karşılaştığımız sorunların; çözüm yolunu, yöntemini ve çaresini sunuyor… Akıllı İşletme Reçeteleri bir bakıma işletmelerde görülen sorunların çözümü amacıyla gerekli görülen tedavi yöntemlerinin şeklini ve kullanılış biçimlerini örneklerle gösteriyor… Reçetenin “akıllı” olması da bu çağda kullanılan araç, teknoloji ve yöntemlerin akıllı cihaz ve teknolojilerle kullanılarak tedavi edilebileceğini ifade ediyor... Bu kitabı işletme reçetesi olarak, sade ve akıcı bi
Sosyal Sermaye ve Pozitif Sermaye Etkileşiminde Duygusal Zeka Suzan Urgan, Şerafettin Sevim Günümüzde kültürel değişimler giderek artan bir ivme kazanmıştır. Bu değişimlerden sağlık çalışanları en çok etkilenen gruplardan biri olmuştur. Oldukça karmaşık olan örgütsel yaşam alanlarında çeşitli nedenlerle başka bir kültürden gelen bireylere eskiye göre daha fazla hizmet vermektedirler. Bu kültürel farklılıklara uyum sağlayabilme kapasitesi başlıca iki kaynaktan beslenmektedir. Birincisi bireyin kendi bireysel
Uygulama konumundaki her düzey yönetici, yönetim eğitimi veren fakülte ve yüksekokul öğretim elemanları ve öğrencileri için hazırlanan bu kitap, belli başlı şu konular üzerinde yoğunlaşmıştır: 1. Temel Yönetim Kavramları başlığı altında yönetim, yönetici, ikibinli yıllarda yönetim, yönetim biliminin diğer toplumsal bilimlerle ilişkisi, örgüt ve örgütsel davranış kavramları açıklanmıştır. 2. Yönetim Fonksiyonları başlıklı ikinci bölüm, örgütleme (organizasyon), yöneltme (yönverme-yürütme), eşgüdümleme (
Bu kitap, Yükseköğretim Kurumlarında okutulmakta olan “Davranış”, “Davranış Bilimi”, “Davranış Bilimleri” veya “Davranış Bilimlerine Giriş” gibi derslerde öğrencilerin bu alandaki kaynak ihtiyaçlarını bir nebze de olsa giderebilmek amacıyla hazırlanmış ve aşağıdaki konulara açıklık getirmiştir: 1. Temel Kavramlar 2. Davranış Bilimlerine Giriş 3. Davranış Düzlemi ve Sosyal Kurumlar 4. Kültür ve Örgüt Kültürü 5. İnanç ve Tutumlar 6. Kişilik ve Davranış 7. Algılama ve Öğrenme 8. İletişim ve Kişiler Aras
Prof. Dr. Şerif ŞİMŞEK, Prof. Dr. Adnan ÇELİK Genel İşletme adlı bu kitap, İşletme Programına sahip Meslek Yüksekokullarının öğrencileri için hazırlanmıştır. Kitabın temel amacı, öğrencilerin temel işletmecilik hakkında kapsamlı olarak bilgilendirilmesi ve okul sonrası iş yaşamına uygun gelişimlerinin sağlanmasıdır. Kitap, iş yaşamına atıldıktan sonra işletmecilik hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler ile bu bilgiye sahip olup da kendilerini geliştirmek isteyenler için de yararlı bilgiler içermektedir.
Sıralama : Göster :
Toplam 100 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1